Aktualności

,
News
/
6 maja 2016

Poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE już w Sejmie – biomasa lokalna i wiele więcej… CD.

SZCZEGÓŁY
DATA
6 maja 2016

BIOMASA LOKALNA, MODYFIKACJE W SYSTEMIE AUKCYJNYM I WIELE INNYCH…

 

W dniu 5 maja 2016 r. na stronach Sejmu pojawił się zapowiadany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany na dzień dzisiejszy:

Lp.OBSZAR ZMIANOPIS ZMIAN
1Modyfikacje w systemie aukcyjnym- ma dopuszczać do udziału oferty mikro- i makroklastrów;
- nowy podział na koszyki aukcyjne, gdzie wyróżnia się odrębne aukcje dla instalacji OZE
1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większej niż 3504 MWh/MW/rok,
2) wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów,
3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 3504 MWh/MW/rok,
4) a także odrębnych aukcji dla członków mikorklastrów i oddzielnie makroklastrów,
5) a także osobnych aukcji dla innych, niewymienionych wyżej projektów;
- pierwszą aukcję prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma ogłosić w tym roku
2BIOMASA LOKALNA i nie tylko - nowe definicje...- nowa definicja BIOMASY LOKALNEJ jako biomasy pozyskiwanej pierwotnie z obszaru znajdującego się w promieniu 300 km od jednostki wytwórczej, w której zostanie ona wykorzystana;
- nowa definicja MIKROKLASTRÓW (działających na terenie jednej gminy) oraz MAKROKLASTRÓW (działających na terenie jednego powiatu)
- zmieniona definicja PROSUMENTA;
- nowa definicja INSTALACJI HYBRYDOWEJ, która rozumiana jest jako zespół co najmniej dwóch instalacji OZE, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny elektroenergetycznie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej, stosownie do wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego lub w umowie kompleksowej, zawartej z odbiorcą;
- nowa definicja MAGAZYN ENERGII, jako „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, nie powodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”. Ma zastąpić Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO);
- zmodyfikowana definicja INSTALACJI OZE, co ma na celu eliminację problemów powstających na gruncie dotychczasowej definicji w zakresie „jednego miejsca przyłączenia” oraz „wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii”
3Opusty, czyli nowe zasady rozliczania prosumentów- działalność prosumentów „ma nie być nakierowana na osiąganie zysków, a jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych”;
- projekt może całkowicie zmienić zasady oddawania do sieci nadwyżek energii nieskonsumowanej przez prosumentów;
- zamiast znajdującego się w ustawie o OZE systemu zakładającego odsprzedaż energii do sieci – w ramach systemu net-meteringu i taryf gwarantowanych – nowelizacja ustawy o OZE ma uniemożliwić odsprzedaż energii do sieci, a w jej miejsce wprowadzić możliwość otrzymywania rabatów na zakup energii z sieci;
- prosument będzie mógł „rozliczyć ilość energii elektrycznej wprowadzonej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci, nie więcej jednak niż ilość energii elektrycznej pobranej z sieci”'
- rozliczeniu ma podlegać energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni poprzedzających dzień dokonania rozliczenia, a w pierwszej kolejności będzie rozliczana energia pobrana w zamian za energię elektryczną wprowadzoną najwcześniej do sieci
- ....
4Reklamacje prosumenckie- prosumentowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, przysługuje prawo złożenia do przedsiębiorstwa energetycznego reklamacji dotyczącej przyłączenia mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji tej energii...

 

Kolejnych proponowanych zmian oraz nowych zapisów możemy oczekiwać jeszcze w najbliższych dniach. Ustawa o OZE w nowym w ostatecznej wersji ma trafić do podpisu przez Prezydenta RP w połowie czerwca 2016 r.

 

Dokument dostępny jest na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST

 

Dokument w wersji PDF można znaleźć również na:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-200-2016/$file/8-020-200-2016.pdf

 

Źródło: gramwzielone.pl, dostęp: 06.05.2016.
Zdjęcie: fotowoltaikainfo.pl