WIZJE LOKALNE PLANTACJI ENERGETYCZNYCH

Wizje lokalne

plantacji energetycznych

Wizje lokalne plantacji energetycznych realizowane są w celu uwierzytelnienia źródeł pochodzenia biomasy AGRO zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) i wymaganiami przepisów prawnych – Ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U., poz. 478).

Wizje lokalne plantacji energetycznych pełnią rolę audytów wewnętrznych w realizowanym procesie zakupowym.

Wizje lokalne plantacji energetycznych mogą być realizowane na wniosek:
– wytwórcy energii w ramach funkcjonującego systemu SNS i na potrzeby sporządzenia Karty Paliw Odnawialnych;
– pośrednika w ramach funkcjonującego systemu SNS;
– samego producenta biomasy AGRO, będącego właścicielem plantacji i chcącego spełnić wymagania wytwórcy energii lub odbiorcy.

Celem wizji lokalnej plantacji energetycznej jest:
– uzyskanie obiektywnych dowodów, które potwierdzą, że producent biomasy AGRO na cele energetyczne jest zdolny realizować dostawy biomasy spełniającej wymagania prawne;
– potwierdzenie istnienia plantacji energetycznej i zgromadzenie informacji nt.:
* kraju pierwszego pozyskania, w tym miejsce pochodzenia oraz dodatkowo: wiek biomasy, powierzchnia plantacji i roczny przyrost biomasy z hektara;
* okresu pierwszego pozyskania biomasy:
* wszystkich producentów i pośredników w cyklu życia wraz z
danymi umożliwiającymi ich identyfikację
* etapu procesu produkcyjnego, na jakim powstała biomasa,
* sposób przetworzenia biomasy w cyklu życia (mechaniczny,
termiczny, biologiczny lub chemiczny)
– potwierdzenie, że dostarczana biomasa może zostać uznana za biomasę na cele energetyczne i może być wykorzystywana, jako paliwo w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE;
– potwierdzenie, że dostarczana biomasa nie zawiera zanieczyszczeń chemicznych, ciał obcych i nie została zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej oraz nie zawiera substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy (ocena wizualna);
– weryfikacja poprawności dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

Wizje lokalne plantacji energetycznych realizowane powinny być przez doświadczony i kompetentny zespół oceniający.

W wyniku wizji lokalnej wnioskodawca otrzymuje pakiet dokumentów uwierzytelniających:
– raport z wizji lokalnej w języku kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski opatrzone niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym;
– poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy AGRO zawierające dane potrzebne wytwórcy energii do sporządzenia Karty Paliw Odnawialnych, którego numer jest tożsamy z iepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym raportu;
– wpis do rejestru podmiotów uwierzytelnionych w bazie KRAJOWY SPIS UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY –  www.ksub.pl.