ZASADY AUTORYZACJI

ETAPY

AUTORYZACJI:

 • Procedura nadania uprawnień jednostce certyfikującej w ramach systemu przebiega zgodnie
  z poniższymi punktami:

 • złożenie wniosku o nadanie uprawnień;

 • ocena formalna wniosku;

 • podpisanie umowy o współpracy;

 • złożenie przez jednostkę certyfikującą pakietu dokumentacji tj.:

 • Jednostka, ubiegająca się o nadanie jej uprawnień, powinna dostarczyć co najmniej:

  • dane identyfikacyjne ;

  • wypełniony formularz wniosku;

  • dokument potwierdzający status prawny (np. aktualny wypis z KRS);

  • certyfikaty akredytacji;

  • Księgę Systemu Zarządzania;

  • komplet procedur opisujących tryb realizacji procesów certyfikacji SNS, zarządzania personelem, oceny personelu;

  • kryteria kwalifikowania audytorów, zatrudnianych przez jednostkę do prowadzenia ocen oraz wykaz zakwalifikowanego personelu;

  • referencje z realizacji procesów certyfikacji/ oceny kontroli łańcucha dostaw w zakresie gospodarki biomasowej lub leśnej – minimum trzy z ostatnich 3 lat potwierdzone przez zamawiającego, że zostały wykonane z należytą starannością;

  • wykaz z audytorów i ekspertów technicznych, zaklasyfikowanych do prowadzenia ocen;

 • ocena merytoryczna złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym przez Administratora Systemu. W przypadku braków formalnych lub merytorycznych, wnioskodawcy przysługuje 30 dni na uzupełnienie wniosku;

 • ocena jednostki w miejscu jej siedziby (ocena systemu zarządzania jednostki, wdrożenia procedur);

 • obserwacja przynamniej jednego audytu prowadzonego przez jednostkę u klienta;

 • w oparciu o ustalone kryteria i pozytywny wynik oceny wydanie decyzji o nadaniu uprawnień jednostce certyfikującej. W przypadku decyzji negatywnej, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania.

Decyzja o nadaniu uprawnień jednostce certyfikującej jest przyznawana na 3 lata. Jednostka, która otrzymała uprawnienie do prowadzenia procesów certyfikacji w systemie, poddaje się auditom w nadzorze, które przeprowadza Administrator Systemu z częstotliwością jeden raz
w roku. Utrzymanie uprawnienia jest warunkowane pozytywnym wynikiem auditu w nadzorze.

ZASADY

AUTORYZACJI:

Jednostka certyfikująca prowadząca procesy certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) zgodnie ze standardem SWP-SNS:2015 musi spełniać następujące wymagania:

 • wykazać niezależność i bezstronność wobec podmiotów certyfikowanych (posiadać Komitet ds. Bezstronności lub inny organ chroniący bezstronność prowadzonych procesów, posiadać publicznie dostępną Deklarację Bezstronności);zasady

 • mieć dostęp do kadry audytorskiej posiadającej odpowiednie kompetencje;

 • prowadzić audyty zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 19011;

 • posiadać stosowną akredytację udzieloną na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1223),

 • posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

 • posiadać odpowiednie procedury certyfikacji dostosowane dla standardu certyfikacji SNS zgodne z posiadanym akredytowanym systemem zarządzania;

 • posiadać referencje z realizacji procesów certyfikacji/ oceny kontroli łańcucha dostaw
  w zakresie gospodarki biomasowej lub leśnej – minimum trzy z ostatnich 3 lat potwierdzone przez zamawiającego, że zostały wykonane z należytą starannością;

 • przedstawić polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jednostka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Weryfikacja zgodności z wyżej wymienionymi wymaganiami jest przeprowadzana przez Administratora Systemu przed udzieleniem zezwolenia jednostce certyfikującej oraz po uzyskaniu zezwolenia – podczas okresowych audytów kontrolnych.