WIZJE LOKALNE PLACÓW SKŁADOWYCH BIOMASY LEŚNEJ I AGRO

Wizje lokalne

placów składowych

Wizje lokalne placów składowych biomasy, gdzie dokonywane jest rozdrabnianie i jej przechowywanie mają na celu:

* potwierdzenia że prowadzona jest prawidłowa gospodarka magazynowa;
* weryfikacji czy istnieje ryzyko wymieszania się różnych rodzajów biomasy;
* weryfikacji informacji nt. wszystkich producentów i pośredników w cyklu życia wraz z danymi umożliwiającymi ich identyfikację;
* weryfikacji czy istnieje ryzyko związane z możliwością zanieczyszczenia biomasy;
* potwierdzenia, że biomasa nie zawiera substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy;
* weryfikacji sposobu przetworzenia biomasy w cyklu życia (mechaniczny, termiczny, biologiczny lub chemiczny);
* potwierdzenia, że dostarczana biomasa może zostać uznana za biomasę na cele energetyczne i może być wykorzystywana, jako paliwo w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE;
* weryfikacji poprawności dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne;
zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) i wymaganiami przepisów prawnych – Ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U., poz. 478).

Wizje lokalne placów składowych biomasy pełnią rolę audytów wewnętrznych w realizowanym procesie zakupowym.

Wizje lokalne placów składowych mogą być realizowane na wniosek:
– wytwórcy energii w ramach funkcjonującego systemu SNS;
– pośrednika w ramach funkcjonującego systemu SNS;
– samego producenta biomasy AGRO, będącego właścicielem plantacji i chcącego spełnić wymagania wytwórcy energii lub odbiorcy.

Wizje lokalne realizowane powinny być przez doświadczony i kompetentny zespół oceniający.

W wyniku wizji lokalnej wnioskodawca otrzymuje pakiet dokumentów uwierzytelniających:
– raport z wizji lokalnej w języku kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski opatrzone niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym;
– poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy zawierające dane potrzebne wytwórcy energii do sporządzenia Karty Paliw Odnawialnych, którego numer jest tożsamy z iepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym raportu;
– wpis do rejestru podmiotów uwierzytelnionych w bazie KRAJOWY SPIS UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY –  www.ksub.pl.