AUDYTY UWIERZYTELNIAJĄCE POCHODZENIE BIOMASY – BIOMASA LOKALNA

Audyty uwierzytelniające

źródła pochodzenia biomasy

Audyty prowadzone w miejscach produkcji biomasy, tj. tartaki, zakłady obróbki drewna, zakłady granulacji pelletu realizowane są w celu uwierzytelnienia źródeł pochodzenia biomasy zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) i wymaganiami przepisów prawnych – Ustawa o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U., poz. 478). Audyty uwierzytelniające źródła pochodzenia pełnią rolę audytów wewnętrznych w realizowanym procesie zakupowym.

Audyty mogą być realizowane na wniosek:
– wytwórcy energii w ramach funkcjonującego systemu SNS i na potrzeby sporządzenia Karty Paliw Odnawialnych;
– pośrednika w ramach funkcjonującego systemu SNS;
– samego producenta biomasy chcącego spełnić wymagania wytwórcy energii lub odbiorcy.

Celem auditu miejsca wytwarzania biomasy jest:
– uzyskanie obiektywnych dowodów, które potwierdzą, że producent biomasy na cele energetyczne jest zdolny realizować dostawy biomasy spełniającej wymagania prawne;
– ocena miejsca produkcji biomasy na cele energetyczne z potwierdzeniem informacji nt.
* kraju pierwszego pozyskania, w tym miejsce pochodzenia;
* okresu pierwszego pozyskania biomasy:
* wszystkich producentów i pośredników w cyklu życia wraz z
danymi umożliwiającymi ich identyfikację
(TYLKO w przypadku drewna innego niż pełnowartościowe!)
*  wszystkich producentów i pośredników w cyklu życia wraz z
danymi umożliwiającymi ich identyfikację, z wyjątkiem etapu
pierwszego pozyskania (dotyczy biomasy AGRO tj. PKS, pellet ze
słomy, pellet z łuski słonecznika)
* etapu procesu produkcyjnego, na jakim powstała biomasa,
* sposób przetworzenia biomasy w cyklu życia (mechaniczny,
termiczny, biologiczny lub chemiczny)
– potwierdzenie, że dostarczana biomasa może zostać uznana za biomasę na cele energetyczne i może być wykorzystywana, jako paliwo w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE;
– potwierdzenie, że dostarczana biomasa nie zawiera zanieczyszczeń chemicznych, ciał obcych i nie została zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej oraz nie zawiera substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy (ocena wizualna) w celu zwiększenia jej wartości opałowej;
– weryfikacja poprawności dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

Audyty uwierzytelniające źródła pochodzenia biomasy realizowane powinny być przez doświadczony i kompetentny zespół oceniający,
a dodatkowo w przypadku oceny dotyczącej biomasy leśnej (I) i (II) zespół powinien posiadać poświadczenie ukończenia kursu brakraskiego (minimum III klasa).

W wyniku audytu wnioskodawca otrzymuje pakiet dokumentów uwierzytelniających:
raport z audytu w języku kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski opatrzone niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym;
poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy zawierające dane potrzebne wytwórcy energii do sporządzenia Karty Paliw Odnawialnychktórego numer jest tożsamy z iepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym raportu;
wpis do rejestru podmiotów uwierzytelnionych w bazie KRAJOWY SPIS UWIERZYTELNIONEJ BIOMASY –  www.ksub.pl.

Audyt uwierzytelniający

BIOMASA LOKALNA

BIOMASA LOKALNA

zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925 wraz z późniejszymi zmianami) BIOMASA LOKALNA jest rozumiana jako „biomasa pochodząca z upraw energetycznych, a także odpadów lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, zboża inne niż pełnowartościowe, pozyskiwane w sposób zrównoważony, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 119”

 

Art. 119 otrzymuje brzmienie:

Art. 119.1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi w drodze rozporządzenia:

 1. sposób dokumentowania biomasy, w tym biomasy lokalnej oraz zasady jej zrównoważonego pozyskania, na potrzeby systemu wsparcia,
 2. promień obszaru, z którego może być pozyskana biomasa lokalna, nie większy niż 300 km od jednostki wytwórczej, w której zostanie wykorzystana 

biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego kwalifikowania wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz pochodzenia biomasy, w tym biomasy lokalnej, a także potrzebę efektywnego wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów biomasy.

Art. 119.2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić rodzaje biomasy, w szczególności biomasy lokalnej, z której do wytworzenia energii w procesie spalania, będzie przysługiwało świadectwo pochodzenia, obowiązek zakupu energii albo prawo do pokrycia ujemnego salda w ramach aukcji, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania zrównoważonego wykorzystania biomasy oraz wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe.

 

WSPÓŁPRACA INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII, CENTRUM TELEDETEKCJI – BIOCONTROL

 

Nazwa projektu: SYeNERGY – Satelitarna Platforma wspomagająca uwierzytelnianie Biomasy Lokalnej

Wykonawcy: Konsorcjum IGIK i BIOCONTROL

Eksperci z zakresu przetwarzania danych satelitarnych Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Eksperci – Audytorzy z firmy BIOCONTROL

 

SYeNERGY to projekt w fazie przygotowania do komercjalizacji. Obecnie projekt i metodologia są w trakcie procedury patentowej. Projekt jest w trakcie procedury zatwierdzania przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną) mającej na celu wsparcie finansowe przy komercjalizacji SYeNERGY.

 

Odpowiedź na aktualne przepisy prawne:

W jaki sposób poświadczyć odległość biomasy lokalnej w promieniu 300 km od jednostki wytwórczej?

Zastanawiasz się czy biomasa importowana również może spełnić kryterium lokalności?

W jaki sposób uwierzytelnić czy dana działka istnieje i jaka jest jej powierzchnia?

Jaka będzie szacunkowa ilość biomasy, która pozyskasz z danej uprawy energetyczne?

 

Na te wszystkie pytania i wątpliwości jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ponieważ stworzyliśmy wiarygodne narzędzie właśnie dla Ciebie użytkowniku!

 

 

SYeNERGY  to przyszła platforma wykorzystująca dane satelitarne do weryfikowania i określania kluczowych kryteriów dla BIOMASY LOKALNEJ oraz narzędzie pozwalające na uwierzytelnienie pochodzenia biomasy na cele energetyczne :

 • lokalizacji miejsca, gdzie pozyskiwana jest biomasa lokalna, tj. plantacji roślin energetycznych, sadu owocowego, działki gdzie pozyskiwana jest słoma do produkcji pelletu, tłoczni oleju gdzie pozyskiwana jest łuska do produkcji pelletu;
 • odległości granicy działki ewidencyjnej plantacji roślin energetycznych, sadu owocowego, działki gdzie pozyskiwana jest słoma do produkcji pelletu, tłoczni oleju gdzie pozyskiwana jest łuska do produkcji pelletu od jednostki wytwórczej, gdzie biomasa zostanie wykorzystana jako paliwo;
 • wielkości działki, na której uprawiana jest plantacja roślin energetycznych, znajduje się sad owocowy, pozyskiwana jest słoma do produkcji pelletu, znajduje się tłocznia oleju gdzie pozyskiwana jest łuska do produkcji pelletu;
 • statusu i kondycji upraw, czy drzew w sadzie owocowym, jak również informacji o pozyskaniu biomasy, oraz
 • szacunkowej ilości biomasy, która może być pozyskana.

 

Dzięki zastosowaniu danych satelitarnych możliwym jest przeprowadzenie zdalnej, wstępnej oceny danej lokalizacji biomasy lokalnej, analiz czasowych (na podstawie danych archiwalnych) oraz analiz przestrzennych – szacowanie odległości od jednostki wytwórczej itd.

lokalnosc-mapa

 

Potrzeby rynku:

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. „O zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2016 r., poz. 925 wraz z późniejszymi zmianami), jednostka wytwórcza podlega obowiązkowi pozyskania biomasy lokalnej, tj. biomasy pochodzącej ze źródła zlokalizowanego w promieniu maksymalnie 300 km od lokalizacji tej jednostki a ponadto odpowiedniego udokumentowania źródła pochodzenia tej biomasy liczonej od granicy ewidencyjnej działki na której pozyskana została biomasa na cele energetyczne.
Dokumentowanie to powinno odnosić się również do tzw. kryteriów zrównoważonego pozyskania. Jest to cały zespół wymagań określonych na poziomie Dyrektyw UE oraz ratyfikowanych przez RP protokołów z Kioto i Protokołu z Paryża. Kryteria Zrównoważonego Pozyskania nakładają cały szereg wymagań odnoszących się ściśle do lokalizacji danej plantacji oraz do jej otoczenia (np. sąsiedztwo innych upraw, obszary chronione, etc.); wszystkie te dane mogą być zbierane i odpowiednio przetwarzane dla użytkownika końcowego.

Biorąc pod uwagę możliwości zbierania danych oraz zastosowanie modeli analitycznych dopasowujących zbierane dane do zapotrzebowania na informacje w kontekście weryfikacji Zrównoważonego Pozyskania Biomasy, mamy do czynienia z praktycznie nieograniczonymi możliwościami weryfikacji różnych parametrów.
Ponadto zwracamy uwagę, ze przepisy nakładają wprost obowiązek weryfikacji biomasy na Jednostki Wytwórcze (Elektrownie zawodowe) dodatkowo wzmacniając ten obowiązek sankcją karna wobec Zarządów Spółek energetycznych (art. 233 K.K.), składania stosownych Oświadczeń, że do wytworzenia energii została użyta odpowiednia ilość biomasy lokalnej – czyli pochodzącej z 300 km i pozyskanej zgodnie z kryteriami zrównoważonego pozyskania.

Jednocześnie Ustawodawca nie wskazuje, żadnego narzędzia dla rynku, które służyłoby do weryfikacji ww. kryteriów pozostawiając swobodę wyboru i zastosowania poszczególnym podmiotom na rynku.

 

Proponowane rozwiązanie:

SYeNERGY umożliwi jednostce wytwórczej dokonanie wstępnej oceny zgodności wskazanego źródła biomasy z przepisami nowelizacji ustawy z dnia 22.06.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 925 wraz z późniejszymi zmianami), w sposób zdalny – bez audytu w danej lokalizacji oraz efektywny czasowo i ekonomicznie. W przypadku wstępnego potwierdzenia zgodności, zasadnym będzie wykonanie audytu terenowego, który oferowany jest przez doświadczonego partnera platformy – firmę Biocontrol.

 

 

Korzyści:

 • SYeNERGY to narzędzie umożliwiające poświadczenie BIOMASY LOKALNEJ pod kątem kryterium odległości jako promienia 300 km od granicy działki ewidencyjnej do dowolnej jednostki wytwórczej;
 • SYeNERGY to narzędzie do uwierzytelniania BIOMASY LOKALNEJ zarówno krajowej, jak i biomasy pochodzącej z importu;
 • SYeNERGY to skuteczne i zarazem tanie narzędzie wykorzystywane zarówno przez jednostki wytwórcze, urzędy publiczne, instytucje nadzorujące, jak i podmioty będące uczestnikami łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne;
 • SYeNERGY to odpowiedź na przepisy prawne i oczekiwania branży

 

 

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu:

BIOCONTROL Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 34-36, 81-342 GDYNIA

telefon: +48 58 535 02 42

kom: +48 609 134 954

e-mail: info@bio-control.pl 

lub prosimy wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie: TUTAJ