O KSUB

CERTYFIKACJA SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOSCI (SNS) W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW BIOMASY STAŁEJ NA CELE ENERGETYCZNE NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia Biomas Leśnej i Agro w ramach Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl

Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl stanowi transparentne narzędzie do monitorowania i weryfikacji pochodzenia biomasy stałej na cele produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła, które służy zarówno podmiotom uczestniczącym w cyklu życia biomasy, a przede wszystkim organom nadzoru i regulacji.
W ramach systemu certyfikacji został opracowany jednolity standard do certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS), który określa metodologię systemu weryfikacji pochodzenia dla biomasy leśnej i AGRO. Standard SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO i stanowi kryterium stosowane przez autoryzowane jednostki certyfikujące w procesach certyfikacji.
Standard ten został stworzony przez Administratora Systemu Certyfikacji – BIOCONTROL Sp. z o.o. i opiniowany w powołanym w tym celu Komitecie Technicznym składającym się z przedstawicieli środowiska naukowego, URE, ministerstwa energii, jednostek certyfikujących, wytwórców energii elektrycznej, dostawców i producentów biomasy na cele energetyczne.

Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy (www.ksub.pl), to portal na którym znajdują się m.in.:
1) Baza podmiotów posiadających certyfikat poświadczający spełnienie wymagań dla biomasy na cele energetyczne wg uznanych standardów;
2) Rejestr podmiotów, które dokonały uwierzytelnienia miejsc pochodzenia biomasy na cele energetyczne;
3) Wykaz autoryzowanych jednostek certyfikujących;
4) Wykaz podmiotów dokonujących weryfikację (uwierzytelnienie) miejsc pochodzenia;
5) Opis dostępnych modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

 

W odpowiedzi na oczekiwania branży energetycznej, organów kontrolujących, a przede wszystkim podmiotów występujących w łańcuchu dostaw biomasy na cele energetyczne tj. producentów biomasy, pośredników, dostawców bezpośrednich do energetyki oraz wytwórców energii elektrycznej z OZE uruchomiony został Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy, zwany dalej KSUB. Spis uwierzytelnionej biomasy na cele energetyczne stanowi wiarygodne źródło informacji nt. zweryfikowanych podmiotów, które dostarczają biomasę na cele energetyczne uwierzytelnioną pod kątem pochodzenia zgodnie z przepisami delegacji ustawowej do art. 119 Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478).

Biorąc pod uwagę pojawiające się wątpliwości i ciężar materiału dowodowego ciążącego na wytwórcy energii elektrycznej ubiegającego się o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE tzw. zielonych certyfikatów, zaistniała potrzeba dokonywania weryfikacji pochodzenia biomasy na cele energetyczne. Celem dokonywanych weryfikacji jest zwiększenie transparentności łańcucha dostaw w cyklu życia biomasy oraz uwiarygodnienie podmiotów w nim uczestniczących. Modele weryfikacji pochodzenia biomasy oraz weryfikacji podmiotów, które zajmują się produkcją oraz obrotem biomasą na cele energetyczne zbudowane zostały w oparciu o przepisy prawne oraz wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podstawa prawna:

Biorąc pod uwagę zapisy art. 44 ust 3 Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, w której m.in.: wykorzystano biomasę zanieczyszczoną w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającą substancje nie występujące naturalnie w danym rodzaju biomasy (art. 44 ust 3 pkt 4 Ustawy o OZE). Jednocześnie mając na uwadze art. 45 ust 2 pkt 7 Ustawy o OZE, wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia zawiera oświadczenie o następującej treści:

“Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy (…) Kodeks karny (…) oświadczam, że:

1) do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie wykorzystano: (…)”.

a przede wszystkim mając na uwadze wagę materiałów dowodowych oraz ryzyko ciążące na jednostce wytwórczej, która gromadzi dokumentację pochodzenia, a więc dokumenty stanowiące dowody uzupełniające w postępowaniach administracyjnych z Prezesem URE tj. raporty z auditów miejsc wytwarzania, certyfikaty systemu SNS, czy inne, jednostka prowadząca procesy certyfikacji musi zapewniać ich transparentność, obiektywność i bezstronność.

Oczywistym staje się fakt, iż uwierzytelnianie pochodzenia biomasy leśnej oraz AGRO za pomocą niezależnych auditów miejsc wytwarzania prowadzonych przez niezależny podmiot posiadający doświadczenie w zakresie badania pochodzenia biomasy, staje się obowiązkowe i jest dowodem na dołożenie należytej staranności ze strony zarówno podmiotów pośredniczących w sprzedaży, jak i producentów biomasy leśnej i AGRO w zakresie dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

Oczywistym jest również fakt, iż dowód jest obiektywny i może stać się dowodem uzupełniającym w postępowaniu administracyjnym, jeżeli kompetentna jednostka dokonująca oceny systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) dochowuje zasad bezstronności i niezależności przy ocenie podmiotów chcących uzyskać certyfikat systemu SNS, który jest potwierdzeniem podejścia systemowego do procesu zakupów i oceny dostawców biomasy na cele energetyczne.

Obecnie na rynku przyjęło się stosować kilka modeli weryfikacji pochodzenia biomasy, nazywanych jako modele uwierzytelniania pochodzenia biomasy na cele energetyczne, które opisano w kolejnych zakładkach.