Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
15 marca 2017

Informacja Prezesa URE (nr 13/2017) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej

SZCZEGÓŁY
DATA
15 marca 2017

W dniu 13.03.2017 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki została opublikowana Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 13/2017) w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja

ure

W myśl art.61 ustawy o odnawialnych źródłach energii, minimalny udział biomasy, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 7 ustawy, w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach spalania wielopaliwowego, dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego, układach hybrydowych oraz dedykowanych instalacjach spalania biomasy, określi minister właściwy do spraw energii w drodze stosownego rozporządzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 206 ustawy o odnawialnych źródłach energii do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 61 tej ustawy o odnawialnych źródłach energii, przy czym nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 4, tj. od dnia 1 lipca 2016 r., zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220), w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229, z późn. zm.).

W konsekwencji, w związku z brakiem w aktualnej treści oświadczenia o wydanie świadectwa pochodzenia, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, warunku odnoszącego się do udziału biomasy „agro”

do czasu wydania – na podstawie art. 61 ustawy o odnawialnych źródłach energii – aktu wykonawczego, o którym mowa w tym przepisie, obowiązani są stosować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. Powyższe oznacza, iż wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia, wytwórcy w instalacjach odnawialnego źródła energii, wskazanych w niniejszej Informacji, obowiązani są do przedstawienia dokumentów pozwalających na zakwalifikowanie danego rodzaju biomasy do tzw. biomasy „agro”.

Źródło: www.ure.gov.pl

Informacja nr 13/2017 do pobrania na stronie – http://www.ure.gov.pl/ lub TUTAJ.