Aktualności

Lamp with green tree oven the book for green eco concept
News
/
8 listopada 2016

Ciepło z OZE – obowiązki i warunki techniczne zakupu ciepła z OZE….

SZCZEGÓŁY
DATA
8 listopada 2016

W dniu 11.10.2016 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci.

 

Obowiązek zakupu ciepła został określony w art. 116 ust. 1 ustawy o OZE, a projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu tego ciepła. Obowiązek zakupu ciepła dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem ciepłem lub jego wytwarzaniem i sprzedażą odbiorcom końcowym.

 

Projekt ww. rozporządzenia wykonawczego zawiera regulacje dotyczące m.in. „warunków przyłączenia do sieci, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także odnawialnego źródła energii, innych niż instalacja termicznego przekształcania odpadów, ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem ciepła wytworzonego w instalacjach spalania wielopaliwowego innego niż ciepło użytkowe wytworzone w wysokosprawnej Kogeneracji”.

 

Zobowiązane przedsiębiorstwo energetyczne realizować będzie obowiązek poprzez zakup oferowanego ciepła z instalacji OZE przyłączonej do danej sieci ciepłowniczej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ustawy Prawo energetyczne.

 

Rozliczenie za zakup ciepła z instalacji ma się odbywać m.in. na podstawie taryfy wytwórcy ciepła z instalacji, zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Przy czym wytwórcy ciepła z instalacji OZE mają stosować zasady ogólne kalkulacji cen ciepła, które są określone w przepisach wydanych na podstawie art. art. 46 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne.

 

W przypadku, gdy ciepło zostanie wytworzone w instalacji, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy wspólnie z innymi paliwami, obowiązek zakupu ma dotyczyć jedynie części wytworzonego ciepła, odpowiadającej wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w łącznej wartości  energetycznej wszystkich paliw zużytych do wytworzenia ciepła w tej instalacji.

 

W przypadku instalacji oddanych do użytku po dniu wejścia w życie rozporządzenia, dla której rezerwę zainstalowanej mocy cieplnej stanowią urządzenia do wytwarzania ciepła z innych źródeł niż odnawialne źródła energii oddane do użytku po dniu wejścia w życie rozporządzenia, wykorzystywane w okresie szczytowego zapotrzebowania na ciepło lub celem dotrzymania parametrów pracy sieci, cały strumień ciepła objęty jest obowiązkiem zakupu. Zainstalowana moc cieplna tych urządzeń musi być mniejsza lub równa zainstalowanej mocy cieplnej danej instalacji. Instalacja wraz tymi urządzeniami musi stanowić jedno źródło ciepła.

 

Cytowany w komunikacie ME wiceminister energii Andrzej Piotrowski zwraca uwagę, że przy projektowaniu rozporządzenia wykorzystane zostały zapisy Prawa energetycznego (art. 7 ust. 1).

– Zgodnie z nim dystrybutor ciepła jest zobowiązany do przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji określonej w art. 116 ust. 1 ustawy o OZE, ale pod warunkiem wytworzenia ciepła ze źródeł odnawialnych – komentuje wiceminister energii. – Chciałbym zwrócić uwagę, że nie ma powodu by zapisy rozporządzenia wpłynęły na wzrost cen ciepła. Świadczy o tym fakt, że w ustawie o OZE zawarte są limity ilościowe odbioru ciepła ze źródeł odnawialnych, a rynek ciepła jest rynkiem regulowanym.

Ministerstwo Energii informuje, że w zakresie kalkulacji cen ciepła sprzedawanego odbiorcom końcowym projekt rozporządzenia dotyczącego zakupu ciepła z OZE wprost odwołuje się do przepisów, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (PEC) obecnie sprzedają ciepło systemowe.

 Chodzi o przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo energetyczne, w tym rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych – komentuje wiceminister Piotrowski.

ME informuje, że wspomniany przepis precyzuje, że obrót ciepłem dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży, a rozliczenia z tego tytułu są prowadzone w sposób określony przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, dystrybutora ciepła oraz przedsiębiorstwo obrotu ciepłem w umowach sprzedaży ciepła lub umowach kompleksowych.

 Nie ma zatem możliwości zatwierdzenia i zakupu ciepła po stawkach wyższych od ustalonych przez Prezesa URE. Ponadto, jeżeli świadczenie usług przesyłania, dystrybucji lub umowy kompleksowej powoduje wzrost opłat przedsiębiorstwo ciepłownicze ma prawo odmówić zawarcia umowy na te usługi – zapewnia wiceminister Piotrowski.
Źródło: GramwZielone.pl