WERYFIKACJA PRZEDMIOTOWA – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Weryfikacja Przedmiotowa

Kwalifikowalność

Zgodnie z projektem delegacji ustawowej z dnia 2.12.2015 r. do art. 119 Ustawy o OZE (Dz. U. poz. 478) KWALIFIKOWALNOŚĆ oznacza weryfikację wykorzystywanych paliw w zakresie możliwości zakwalifikowania ich jako biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowe lub substratów do produkcji biogazu rolniczego, z których może być wytwarzana energia elektryczna lub energia elektryczna i ciepło w instalacji odnawialnego źródła energii objęta systemem wsparcia.

Wytwórca energii posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii dokonuje kwalifikowalności partii paliwa poprzez:

* Oznaczenie biomasy, drewna innego niż pełnowartościowe podając jego rodzaj, nazwę zwyczajową oraz ilość;

*Wyznaczenie wartości opałowej;

*Wskazanie etapu procesu produkcyjnego, na jakim powstała wykorzystywana biomasa;

*Wskazanie sposobu przetworzenia biomasy w cyklu życia (mechaniczny, termiczny, biologiczny lub chemiczny) opisując jego podstawowe procesy.

Opisane powyżej dwa ostatnie punkty, weryfikuje się za pomocą oświadczeń producentów bądź dodatkowo poprzez audyty uwierzytelniające źródła pochodzenia biomasy, wizje lokalne plantacji energetycznych oraz wizje lokalne placów składowych.

W przypadku gdy istnieje wątpliwość co do kwalifikowalności paliw tj. oznaczenia biomasy, drewna innego niż pełnowartościowe, czy też wyznaczenia jej wartości opałowej oraz innych istotnych parametrów tj. zawartość wilgoci całkowitej, zawartość wilgoci w próbce analitycznej, zawartość popiołu, zawartość C, H , S, Cl i innych pierwiastków należy zwrócić się do laboratorium badawczego posiadającego stosowną akredytację w zakresie badań dla biomasy stałej o przeprowadzenie badań tych paliw oraz wydanie opinii w zakresie ich kwalifikowalności.