CERTYFIKACJA SYSTEMU SNS

Certyfikacja

Systemu SNS

Certyfikacja SNS dokonywana jest przez jednostkę certyfikującą posiadającą kryterium certyfikacji tj. standard certyfikacji np. SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

Posiadanie certyfikatu SNS, potwierdza systemowe podejście do realizacji procesów związanych z zakupami biomasy oraz kwalifikacją dostawców biomasy na cele energetyczne.

W związku z rekomendacją, co do posiadania systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) zawartą w Informacji Prezesa URE nr 13/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE, w której to zaleca się aby wytwórcy, podmioty handlowe, dostawcy, operatorzy logistyczni biomasy na cele energetyczne wdrażali i stosowali system oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne oparty na zasadach systemu należytej staranności (SNS) – cytat:

…”Dodatkowo zaleca się przedsiębiorcom stworzenie systemu należytej staranności (kontroli dostaw biomasy), analogicznego do systemu przewidzianego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. UE. Seria L, Nr 295, s. 23), w tym w szczególności w odniesieniu do importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego drewna lub materiału drzewnego. System należytej staranności winien obejmować́ trzy elementy właściwe do zarządzania ryzykiem: dostęp do informacji, ocenę ryzyka oraz ograniczenie stwierdzonego ryzyka. System należytej staranności powinien zapewniać́ przede wszystkim dostęp do informacji o źródłach oraz o dostawcach drewna i produktów z drewna, w tym do stosownych informacji dotyczących np. zgodności z mającym zastosowanie ustawodawstwem kraju pozyskania, gatunku oraz jakości drewna. Na podstawie tych informacji przedsiębiorcy winni przeprowadzać́ ocenę̨ ryzyka, a w przypadku jego stwierdzenia winni je w sposób proporcjonalny ograniczać́, w celu zapobiegania przypadkom wykorzystywania drewna pełnowartościowego do wytwarzania energii odnawialnej. Procedury takiego systemu, powinny dodatkowo zostać́ zweryfikowane i wyrywkowo audytowane przez niezależne podmioty dysponujące uprawnieniami brakarskimi oraz posiadające wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna…”

Certyfikacja SNS dokonywana jest przez jednostkę certyfikującą posiadającą kryterium certyfikacji tj. standard certyfikacji np. SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

Formą oceny dokonywanej przez jednostkę certyfikującą jest audit na miejscu w siedzibie Klienta.

Audit polega na zebraniu przez kompetentny zespół oceniający reprezentatywnej próbki w postaci dowodów z auditu, na której podstawie wyciągane są wnioski z oceny, podejmowana jest decyzja o wyniku auditu i o wydaniu certyfikatu lub odmowie wydania certyfikatu.

W wyniku przeprowadzonego auditu certyfikującego przez Jednostkę Certyfikującą, sporządzany jest raport, zawierający informacje o celu i kryteriach oceny, jak również zawierający wynik oceny wraz ze wskazaniem obszarów zgodności, jak i obszarów wymagających doskonalenia wraz ze sformułowanymi spostrzeżeniami czy niezgodnościami.

link do obrazka

Certyfikat SNS wydawany jest po spełnieniu wszystkich kryteriów oceny.

Okres ważności certyfikatu wynosi 12 miesięcy, od momentu podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu.

Podmiot mający chęć przedłużyć ważność certyfikatu o kolejne 12 miesięcy, powinien zgłosić się ponownie z wnioskiem do jednostki certyfikującej w celu ponownego potwierdzenia przez nią skuteczności systemu oceny i kwalifikacji dostawców biomasy.

System SNS

Co to takiego?

SNS winien obejmować trzy elementy właściwe dla zarządzania ryzykiem:

    • dostęp do informacji, czyli gromadzenie informacji nt. źródeł pochodzenia biomasy oraz podmiotach występujących w łańcuchu dostaw biomasy od miejsca wytworzenia/ pozyskania biomasy do jednostki wytwórczej;
    • ocenę ryzyka, czyli analizę ryzyka źródeł pochodzenia biomasy w miejscu jej wytworzenia/ pozyskania biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria w zależności od rodzaju i formy biomasy oraz jej pochodzenia;
    • procedury ograniczenia i minimalizacji stwierdzonych ryzyk, czyli zastosowanie odpowiednich narzędzi które będą skutecznie ograniczać stwierdzone ryzyko;

 

Oprócz elementów związanych z zarządzaniem ryzyka, system SNS powinien zawierać następujące elementy w zależności od podmiotu wdrażającego zasady systemu SNS:

  • procedurę oceny i kwalifikacji dostawców (w przypadku operatora logistycznego, pośrednika);
  • system bilansu masy, mający za zadanie identyfikowanie biomasy która jest kupowana/ wytwarzana/ pozyskiwana przez dany podmiot oraz biomasa która jest sprzedawana.

 

Podmiotami objętymi systemem SNS są wszystkie podmioty będące uczestnikiem łańcucha dostaw biomasy i są to zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE (użytkownik końcowy), pośrednicy (dostawcy bezpośredni do jednostek wytwórczych), jak i producenci biomasy na cele energetyczne.

Podmioty takie powinny opracować i wdrożyć SNS mający zapewnić transparentność w zakresie kontroli pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw.

 

Jednym ze standardów (dokumentów kryterialnych) stosowanych przez Jednostki Certyfikujące podczas auditu certyfikującego jest standard prywatny SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia Biomasy Leśnej i AGRO, który to stanowi zespół wymagań i wytycznych dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) i opisuje dobre praktyki przy opracowywaniu i wdrażaniu zasad dla systemu SNS.

 

Standard prywatny SWP-SNS:2015 stanowi udokumentowany zbiór zasad dotyczących realizacji wymagań w zakresie obowiązków podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, w tym biomasę leśną, ale także biomasę pochodzenia nieleśnego tzw. AGRO.