Informacje o szkoleniach
/
24 lipca 2018

Pellet w znowelizowanej Ustawie o OZE 2018 r.

SZCZEGÓŁY
DATA
24 lipca 2018

W imieniu Polskiej Rady Pelletu oraz Partnera organizacyjnego firmy Biocontrol zapraszamy Państwa na szkolenie Pellet w znowelizowanej Ustawie o OZE 2018 r. Celem szkolenia jest omówienie modyfikacji obecnie obowiązujących przepisów zgodnie z przyjętą ustawą w odniesieniu do pelletu jako paliwa biomasowego do zastosowań w energetyce zawodowej oraz ciepłownictwie średniej i małej skali. Do najważniejszych punktów szkolenia należą:

– pellet w świetle definicji biomasy w ustawie o OZE 2018;

– kwalifikowalność i pochodzenie w odniesieniu do różnych rodzajów pelletu i zasad nowego systemu wsparcia OZE;

– pellet agro w świetle spełniania obowiązku stosowania biomasy pochodzenie rolniczego dla jednostek powyżej 5 MW;

– pellet drzewny i agro jako paliwo dla jednostek OZE w taryfach FIT i FIP oraz dla Energetyki zawodowej i jednostek kogeneracji – wymagania dotyczące jakości paliwa;

– systemy certyfikacji i weryfikacji pelletu drzewnego i agro – zastosowanie dla ciepłownictwa i energetyki zawodowej;

– pellet w Europie – europejski nadzór nad jakością, kwalifikowalnością i pochodzeniem pelletu – implementacja na terenie RP;

– case study – zastosowanie pelletu jako paliwa w ciepłownictwie średniej skali.

Adresaci szkolenia:

– Przedstawiciele służb zakupowych biomasy dla Jednostek OZE;
– Producenci i dystrybutorzy  pelletu drzewnego i agro;
– Dostawcy biomasy do energetyki zawodowej i ciepłownictwa;
– Dyrektorzy, kadra kierownicza małych ciepłowni i elektrociepłowni;
– Przedstawiciele administracji samorządowej (gminy, gminne ciepłownie i spółki komunalne);
– Koordynatorzy i przedstawiciele Klastrów Energii.

Spotkanie odbędzie się 19 września 2018 r. w Warszawie w Centrum Szkoleniowym na ul. Kasprzaka 25.  

Dowiedz się więcej

News
/
10 lipca 2018

Mapa nowych inwestycji biomasowych w Europie

SZCZEGÓŁY
DATA
10 lipca 2018

Rozwój rynku biomasy w Europie w dużej mierze opiera się o produkcję energii w energetyce zawodowej. Prezentujemy za jedną renomowanych agencji doradczych sektora energetyki odnawialnej ARGUS MEDIA® mapę nowych inwestycji w Jednostki Wytwórcze OZE w regionie Morza Bałtyckiego. Biorąc pod uwagę planowane moce tychże Jednostek, w Regionie tym do 2020 roku powstanie lub zostanie uruchomionych po modernizacji blisko 2 031 MW nowych mocy energetycznych. Podstawowym paliwem tych Jednostek Wytwórczych będzie różnego rodzaju biomasa w tym pellet drzewny. Jaki wpływ na rynek biomasy będzie miało uruchomienie tych jednostek okaże się już w najbliższej przyszłości, jednak już teraz możemy postawić tezę, ze trend rozwoju inwestycji biomasowych w Europie jest w dalszym ciągu rozwojowy i jest szansą dla rozwoju naszego rodzimego rynku.

(źródło: ARGUS Media)

Pobierz: Mapa nowych inwestycji biomasowych w Europie

News
/
9 lipca 2018

Konieczność aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji i deklaracji o przystąpieniu do aukcji

SZCZEGÓŁY
DATA
9 lipca 2018

 

Szanowni Państwo,

w ramach pakietu regulacyjnego uprzejmie informuję, że URE podejmuje już pierwsze działania związane z przygotowaniami do wdrożenia nowych instrumentów wsparcia na 2018 r. W zakresie znowelizowanych przepisów dotyczących aukcji OZE, URE wskazuje, że wytwórcy, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. powinni złożyć do Prezesa URE ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklarację o przystąpieniu do aukcji. Ponadto, można już rozpoczynać postępowania w zakresie deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu, w oparciu o indywidualnie skonstruowany wniosek.

Prezes URE apeluje także o jak najszybsze podjęcie stosownych działań przez podmioty zainteresowane udziałem w aukcji w tegorocznych aukcjach, co może sugerować rozpoczęcie systematycznego organizowania poszczególnych aukcji OZE w najbliższej perspektywie. Najbliższe miesiące należy zatem przeznaczyć na przeprowadzenia postępowań prekwalifikacyjnych, które trwają do 2 miesięcy od dania złożenia kompletu dokumentacji inwestycyjno-budowlanej. Niemniej uwzględniając spory wolumen zaproponowany na aukcje w 2018 r. oraz na duże zainteresowanie inwestorów czas potrzebny na uzyskanie odpowiednich zaświadczeń może się wydłużać.

Szczegółowe informacje w tym zakresie pod adresem info@bio-control.pl

Informacja Prezesa URE

Źródło: Operator Systemu Aukcji OZE Sp. z o.o.

 

 

News
/
2 lipca 2018

Nowelizacja ustawy o OZE wchodzi w życie!

SZCZEGÓŁY
DATA
2 lipca 2018

Jak podaje kancelaria Prezydenta, celem ustawy jest – w pierwszej kolejności – zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE). Ponadto, wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE.

27-go czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii z dnia 7-go czerwca 2018 r. Głównym celem nowelizacji ustawy OZE jest:

  • wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwiększenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 KW.Natomiast mała instalacja ma cechować się mocą zainstalowaną większą niż 50 KW i mniejszą niż 500 KW. Ponadto, katalog definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, toryfikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy publicznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowadza definicję modernizacji;
  • doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego;
  • likwiduje niepotrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE;
  • wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok systemu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy);
  • wprowadza możliwość łączenie źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy;
  • zmienia zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie – Prawo budowlane oraz definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

Ustawa, zgodnie z art. 17, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) części przepisów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. (art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 15 lit. b, pkt 16, 25, 26, pkt 29 lit. d tiret drugie, pkt 33 lit. e w zakresie dodawanego art. 74 ust. 9, pkt 34 lit. b, pkt 50 i 51 omawianej ustawy);
2) przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 omawianej ustawy).

Nowelizacja ustawy została opublikowana w Dzienniku Ustaw, jest dostępna TUTAJ


(źródło, Kancelaria Prezydenta, portal Gramwzielona.pl)

News
/
26 czerwca 2018

Usługi Jan Rybak wyróżnione certyfikatem SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
26 czerwca 2018

Mamy przyjemność poinformować, że USŁUGI JAN RYBAK z siedzibą w BIELSKU PODLASKIM z wynikiem pozytywnym ukończyły proces certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej – system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Proces certyfikacji przeprowadziła autoryzowana jednostka certyfikująca Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń Sp. z o.o. z Warszawy

 

 

 

 

Aktualność certyfikatu SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów www.ksub.pl

Serdeczne GRATULACJE dla firmy i jej pracowników!

Informacje o szkoleniach
, News
/
22 czerwca 2018

III Forum Pelletu

SZCZEGÓŁY
DATA
22 czerwca 2018

W czerwcu w Gdańsku po raz trzeci odbyło się zorganizowane przez Magazyn Biomasa – Forum Pelletu, w którym uczestniczyli przedstawiciele branży peletowej z kraju i z zagranicy. Po raz kolejny najwięksi producenci i dystrybutorzy pelletu wzięli udział w dyskusji poświęconej najnowszym zagadnieniom z dziedzin technologii, produkcji, sprzedaży pelletu drzewnego, certyfikacji, marketingu i prawa.

Forum otworzyły wystąpienie przedstawicieli Polskiej Rady Pelletu, którzy omówili zakres rocznej działalności stowarzyszenia. Nawiązano między innymi do międzynarodowego spotkania European Biomass Association, które również odbyło się w czerwcu w Gdańsku. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. pan Christian Rakos z proPellets z Austrii, który przedstawił prelekcję nt.  rozwoju międzynarodowych rynków pelletowych, a także pan Gordon Murray z Wood Pellet Association of Canada, który szczegółowo scharakteryzował rynek Ameryki Północnej, będący największym dostawcą pelletu do Europy i Azji. Uczestnicy forum wysłuchali również dyrektora generalnego targów Progetto Fuoco, pana Raula Barbieri, który przybliżył słuchaczom sytuację na rynku włoskim, zwracając szczególną uwagę na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jakoby pellet był szkodliwym dla środowiska paliwem. Na temat fałszywych świadectw jakości, licznych oszustw także wypowiedział się pan Adam Sarnaszek z Biocontrol Sp. z o.o., który przekonywał przedsiębiorców do konieczności zwalczania nieuczciwej konkurencji, zapewniając że Polska Rada Pelletu podjęła stosowne kroki w tej kwestii.

Szczególną uwagę poświęcono kwestii przygotowania surowca w procesie produkcji, tematom dotyczącym technologii wykorzystywanej w procesie produkcji nie pomijając przy tym problemów, które podczas procesu produkcji dotykają fabryki pelletu. Pan Paweł Jarzębowski z firmy Cedrus przedstawił nowoczesne rozwiązania dla firm z uwzględnieniem suszarni reaktorowych i hybrydowych łączących suszarnie bębnowe lub taśmowe reaktorowe. Na temat biznesu i technologii wypowiedzieli się także eksperci z zagranicy, m.in. pan Bernd Petersen z Salmatec, który przybliżył linie do produkcji pelletu oraz pan  Tobias Latein z Stela Laxhuber, który omówił energooszczędne suszarnie taśmowe do trociny.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie Organizatora 

 

 

 

 

News
/
22 czerwca 2018

Polska energetyka oceniła cel OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
22 czerwca 2018

Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej wspólnie określiły cele udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym na rok 2030. Na podstawie bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności gospodarek przyjęto cel udziału OZE na poziomie 32 procent. Nie wszystkie kraje UE poparły tak ambitny plan, zdaniem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) takie rozwiązanie może mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Unijny komisarz ds. klimatu i energii, pan Miguel Arias, uspokaja że tak wysoki poziom procentowy w miksie energetycznym jest szansą na rozwój i nowe inwestycje.

Podczas spotkania omówiono zakres nowych rozstrzygnięć regulacji w obszarze energetyki odnawialnej, m.in. zapisy regulujące ochronę praw nabytych inwestycji OZE. Polski Komitet Energii Elektrycznej zaznacza, że wyżej wymienione zasady należy respektować zgodnie z prawami nabytymi w zakresie rynku mocy. Komisja odnosi się również do rozstrzygnięć związanych z wykorzystaniem biomasy w energetyce i ciepłownictwie. Nowa dyrektywa wprowadza pewne ograniczenia w kwestii wykorzystania biomasy, ponieważ nie będzie możliwości pozyskiwania wsparcia dla nowych instalacji współspalania. Koniecznie będzie wykazanie braku potencjału dla zastosowania wysokosprawnej kogeneracji.

Ostatecznie PKEE pozytywnie ocenia nadchodzące zmiany, w których widzi szansę na rozwój wysokosprawnych źródeł ciepła opalanych biomasą, odprowadzających ciepło do systemów ciepłowniczych. Zdaniem Komisji tego rodzaju działania skutecznie zredukują emisję szkodliwych substancji, pochodzących z procesu słabej jakości paliw, co tym samym poprawi jakość powietrza
w miastach. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj (źródło, portal Gramwzielone.pl Sp. z o.o.).

News
/
20 czerwca 2018

P.H.U. AKORD wyróżniony certyfikatem SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
20 czerwca 2018

Mamy przyjemność poinformować, że firma AKORD z siedzibą w miejscowości Boćki ponownie z wynikiem pozytywnym ukończyła proces certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej – system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Proces certyfikacji przeprowadziła autoryzowana jednostka certyfikująca Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji i Szkoleń Sp. z o.o. z Warszawy

 

 

 

 

Aktualność certyfikatu SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów www.ksub.pl

Serdeczne GRATULACJE dla firmy i jej pracowników!

Informacje o szkoleniach
/
15 czerwca 2018

IFBC 2018 International Forest Business Conference

SZCZEGÓŁY
DATA
15 czerwca 2018

W dniach 6-8 czerwca br. na Kaszubach odbyła się międzynarodowa konferencja  International Forest Business Conference. Konferencja zgromadziła wielu zainteresowanych przedstawicieli branży  leśniczej, przemysłu drzewnego i surowca drzewnego. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z całego świata, m.in. Arene Rora (Managing Director, Norskog Group), Urszula Ufa (Product Manager, Taxus It), Ragnar Johnsson (Scientific Project Officer, European Comission – Joint Research Centre), Hendrikus Odendal (Wood Supply & Forestry Regional Manager, IKEA), Robert Hagler (Principal, Forest Edge LLC), i wielu innych wybitnych przedstawicieli z branży drzewnej.

Mamy ogromną  przyjemność poinformować Państwa, że podczas konferencji wystąpił przedstawiciel firmy Biocontrol Sp. z o.o. Pan Adam Kijas, przedstawiając innowacyjny projekt  – platformę satelitarną SyEnergy, służącą do uwierzytelniania, rozpoznawania i szacowania upraw energetycznych,  w tym biomasy, pozwalając określić ich dokładne parametry na potrzeby dokumentowania w systemie wsparcia OZE.

Podczas spotkania skupiono się na najnowszych trendach kształtujących leśnictwo i przemysł drzewny w oparciu o aktualne przekształcenia przedsiębiorstwa w biogospodarkę  o niskiej emisji dwutlenku węgla, omówiono także istniejące napięcia między zrównoważonym rozwojem a konkurencyjnością kosztów, zwracając uwagę na ekologiczne innowacje.

International Forest Business Conference  zauważa niepokojące problemy, które mogą nadejść  w obliczu niestabilnej sytuacji, biorąc pod uwagę zmienność rynków finansowych, paliw kopalnych, a także niedobór zasobów przyrodniczych. Wszystkim uczestnikom, którzy wzięli aktywny udział w spotkaniu dziękujemy za żywą dyskusję nad problemem, który niewątpliwie zmusza do podjęcia odważnych działań i jest w interesie nas wszystkich.

Zapraszamy Państwa na kolejne edycje IFBC oraz na fotorelacje z konferencji.

News
/
28 maja 2018

Nowelizacja ustawy OZE

SZCZEGÓŁY
DATA
28 maja 2018

22-go maja br. miało miejsce  posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, podczas którego omawiano tematy dotyczące przeprowadzenia kolejnych aukcji Odnawialnych Źródeł Energii. Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił, że przyjęcie projektu  nowelizacji ustawy o OZE wydaje się możliwe jeszcze w czerwcu br. Mimo zaawansowanych prac nad nowelizacją ustawy spotkała się ona z negatywną oceną środowiska antywiatrakowego, zdaniem którego procedowana nowelizacja zakłóca warunki ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Mowa tu m.in. o sposobie wyliczania wysokości opodatkowania, możliwości budowania się w bliższej odległości od wiatraków niż 10H, niejasnościach związanych z pozyskaniem dofinansowania zgodnie z zasadami systemu aukcyjnego. Ze względu na brak odniesienia przez Komisję do zgłoszonych poprawek, część posłów zadecydowała o zgłoszeniu poprawek jako tzw. wnioski mniejszości na kolejnym etapie procedowania nowelizacji ustawy o OZE. Więcej szczegółów na temat przebiegu posiedzenia Komisji znajdą Państwo tutaj (źródło, portal Gramwzielone.pl Sp. z o.o.).

News
/
28 maja 2018

SUCCESS Sp. z o.o. przedłużył ważność certyfikatu SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
28 maja 2018

Mamy przyjemność poinformować, że firma SUCCESS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kleosin już po raz kolejny z wynikiem pozytywnym ukończyła proces certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej – system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Zakres systemu SNS obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w zakresie oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia bilansu masy.

Proces certyfikacji dn. 23.05.2018 r. przeprowadziła jednostka certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o., a w wyniku tego audytu został wydany certyfikat Systemu Należytej Staranności o Nr CU-SNS-199105

 

 

 

 

 

 

Aktualność certyfikatu SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów KSUB

Serdeczne GRATULACJE dla firmy i jej pracowników!

 

News
/
28 maja 2018

Biomasa na cele energetyczne z „BABRA-POL” Szymon Rzepecki wyróżniona certyfikatem SNS

SZCZEGÓŁY
DATA
28 maja 2018

Mamy przyjemność poinformować, że firma „BABRA-POL” Szymon Rzepecki z siedzibą w miejscowości Radzymin z wynikiem pozytywnym ukończyła proces certyfikacji dla zrównoważonej biomasy stałej – system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015, edycja 1.1 System Weryfikacji Pochodzenia dla Biomasy Leśnej i AGRO.

Zakres systemu SNS obejmuje wymagania dla systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS) w obszarze oceny ryzyka źródeł pochodzenia biomasy oraz prowadzenia systemu bilansu masy.

Pobierz certyfikat

Proces certyfikacji dn. 28.02.2018 r. przeprowadziła autoryzowana jednostka certyfikująca Q&R Polska Sp. z . o.o. z siedzibą w Lublinie,

Aktualność certyfikatu SNS można sprawdzić w bazie wydanych certyfikatów KSUB

Serdeczne GRATULACJE dla firmy i jej pracowników!

 

Informacje o szkoleniach
, News
/
30 kwietnia 2018

Seminarium szkoleniowe pod patronatem honorowym POLSKIEJ RADY PELLETU zakończone sukcesem.

SZCZEGÓŁY
DATA
30 kwietnia 2018

Za nami pierwsza edycja seminarium szkoleniowego z zakresu systemów jakości pelletu drzewnego wg schematów ENplus/ DINplus.

Warsztaty rozpoczęto wizytą studyjną w zakładzie produkcji pelletu drzewnego, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć etapy produkcji pelletu drzewnego od przyjęcia surowca do zapakowania produktu końcowego w opakowania jednostkowe. Podczas wizyty omówione zostały punkty kontrole zapewniające stabilną i powtarzalną produkcję pelletu drzewnego oraz sposób pobierania próbek do badań wraz z zademonstrowaniem badań bieżących wykonywanych w laboratorium zakładowym.

 

Po wizycie studyjnej szczegółowo omówiono zasady planowania i wdrażania systemów jakości ENplus/ DINplus w zakładzie produkującym pellet drzewny, sposoby prawidłowego interpretowania wymagań stawianych przez wyżej wymienione standardy, umiejętności określania ryzyka dla organizacji i tworzenia planów postępowania z ryzykiem dotyczącym jakości. Uczestnicy otrzymali wiedzę praktyczną z zakresu prowadzenia dokumentacji i szczegółowych zapisów dotyczących nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. Szkolenie przeprowadził autoryzowany audytor ENplus/ DINplus –  pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz.

Seminarium szkoleniowe było bogate w dyskusje, wymianę doświadczeń oraz ćwiczenia praktyczne przeprowadzone z uczestnikami. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za zainteresowanie oraz aktywny udział w dyskusji i  warsztatach. Tym samym zapraszamy Państwa na drugą edycję warsztatów pt. „Pełnomocnik jakości systemów ENplus/ DINplus” oraz inne szkolenia z Akademią Biocontrol.

 

 

 

 

Informacje o szkoleniach
, News
/
23 kwietnia 2018

III Forum pelletu 18-19.06, Gdańsk

SZCZEGÓŁY
DATA
23 kwietnia 2018

 CAŁA BRANŻA W JEDNYM MIEJSCU!

W dniach 18-19 czerwca w Gdańsku odbędzie się coroczne największe branżowe spotkanie dla producentów i dystrybutorów pelletu z całej Europy. Organizatorem wydarzenia jest Magazyn Biomasa, a Polska Rada Pelletu objęła patronat nad wydarzeniem.

Już po raz trzeci najwięksi producenci i dystrybutorzy pelletu wezmą udział w dyskusji poświęconej najnowszym zagadnieniom z dziedzin technologii, produkcji, sprzedaży pelletu drzewnego, certyfikacji, marketingu i prawa.  Podczas konferencji wystąpią mi.in. przedstawiciele European Biomass Association (AEBIOM), Swedish Bioenergy Association (SVEBIO), Wood Pellet Association of Canada, nie zabraknie również głosu Polskiej Rady Pelletu.

Spotkanie jest skierowane do producentów i dystrybutorów pelletu oraz kotłów i pieców na pellet, dostawców technologii i urządzeń do pelletowania, firm certyfikujących i patentowych, a także polskich i europejskich stowarzyszeń producenckich. Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie Organizatora tutaj.

News
/
9 kwietnia 2018

DREMASILESIA 6-8 kwietnia 2018 r., Sosnowiec

SZCZEGÓŁY
DATA
9 kwietnia 2018

Za nami Targi Maszyn i Narzędzi Do Obróbki Drewna DremaSilesia! Po raz kolejny przedstawiciele sektora obróbki drewna spotkali się w Sosnowcu aby zaprezentować najnowsze rozwiązania technologiczne i produktowe stosowane w przemyśle drzewnym i meblarskim.

W tym roku dla uczestników spotkania organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje czyli Strefę Warsztatów i Edukacji Zawodowej, gdzie uczniowie szkół o profilach budowlano-drzewnych zaprezentowali swoje umiejętności. Uczestnicy również mogli wziąć udział w warsztatach parkieciarskich i stolarskich, podczas których zapoznali się z najnowszymi produktami i technologiami w sektorze drzewnym. Przy współpracy specjalistów z firmy INFOTEC CNC zorganizowano pokazową fabrykę mebli tzw.  Strefę Mebli na Żywo, w której zaprezentowano całościowo przygotowanie i wykonanie mebli. Podczas warsztatów uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów z zakresu projektowania mebli, poznali programy graficzne i nowe technologie umożliwiające pracę w fabryce, a także zaprezentowano najnowsze urządzenia i maszyny do obróbki drewna przeznaczone zarówno dla małych jak i większych przedsiębiorstw.  Na targach uczestnicy mieli również okazję nawiązać kontakty z licznymi wystawcami oraz dostawcami innowacyjnych rozwiązań w branży obróbki drewna.

Uczestnikiem dwunastej edycji targów DremaSilesia, była również Polska Rada Pelletu w osobie pani Wiceprezes Agnieszki Kędziory-Urbanowicz. W programie wydarzenia nie zabrakło popularyzacji wykorzystania pelletu drzewnego w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych, jako ekologicznego paliwa z niską emisją. Polska Rada Pelletu to stowarzyszenie branży pelletu drzewnego, które  popiera ogólnopolską inicjatywę uświadamiania mieszkańców gmin czym jest pellet drzewny i w jaki sposób można go wykorzystać aby skutecznie walczyć z niską emisją.

Zapraszamy na fotorelacją z Targów DremaSilesia 2018 oraz zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie Polskiej Rady Pelletu

 

News
/
6 kwietnia 2018

Trwają Targi DremaSilesia!

SZCZEGÓŁY
DATA
6 kwietnia 2018

Trwają Targi DremaSilesia w Sosnowcu, podczas których przedstawiciel Magazynu Biomasa – Pan Robert Gogosz i przedstawicielka firmy audytorskiej BIOCONTROL, ale także wiceprezes Polskiej Rady Pelletu będą prezentować zalety pelletu drzewnego jako paliwa niskoemisyjnego oraz kotłów na pellet. Jesteśmy dla Państwa do niedzieli.

Do zobaczenia!

 

 

News
/
6 kwietnia 2018

Konferencja Energetyczna EuroPOWER

SZCZEGÓŁY
DATA
6 kwietnia 2018

W dniach 4-5 kwietnia w Warszawie odbyło się największe wydarzenie dotyczące rozwoju sektora energetycznego w kraju. Już po raz dwudziesty siódmy kluczowi przedstawiciele branży spotkali się na Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Tym bardziej cieszy zaproszenie do grona wybitnych specjalistów i ekspertów branży energetycznej firmy Biocontrol w osobie Prezesa Zarządu pana Adama Sarnaszka oraz Kierownik ds. Rozwoju pani Agnieszki Kędziory-Urbanowicz.

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia gościa honorowego jakim był  Minister Energii, pan Krzysztof Tchórzewski. W swoim wystąpieniu pan Minister poruszył m.in. kwestie związane z rynkiem mocy oraz budową elektrowni jądrowej w Polsce. Podczas konferencji poruszano niezwykle ważne kwestie dotyczące nowych programów, celi gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego wg. tzw. „Pakietu zimowego”, nawiązano do kluczowych kwestii rozwoju i funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu. Podczas spotkania rozwinęła się burzliwa dyskusja związana z aspektami ekologicznymi, które na przestrzeni ostatnich miesięcy stanowią źródło zainteresowania opinii publicznej. Eksperci dyskutowali w jaki sposób należy chronić klimat w procesie transformacji i unowocześniania  polskiej gospodarki, a także jaka jest rola unijnego systemu wsparcia dla innowacyjnych technologii przemysłowych. W drugim dniu konferencji szczegółowo omówiono zagadnienia z zakresu kogeneracji jądrowej w kontekście zagrożeń i  nowych możliwości. Eksperci przybliżyli kwestie dotyczące energetyki rozproszonej, szanse rozwoju, propagowanie niezależności energetycznej dla przedsiębiorstw czy też  magazynowanie energii.

 

Bogaty zakres tematyczny dwudniowej konferencji został przygotowany przez Radę Programową, której przewodniczył  dr Leszek Juchniewicz oraz Sekretarz Rady pan Piotr Rutkowski. Podczas licznych debat nie zabrakło ciekawych tematów oraz wybitnych prelegentów. Podczas konferencji wystąpili m.in.: Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii, Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu Tauron Polska Energia, Łukasz Kroplewski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG, Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A., Jacek Piechota Prezes Zarządu Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, i wielu innych.

 

 

Informacje o szkoleniach
/
3 kwietnia 2018

Rola i wymagania dla opakowania handlowego przy realizacji strategii dla własnej marki pelletu drzewnego

SZCZEGÓŁY
DATA
3 kwietnia 2018

 

Każde przedsiębiorstwo staje przed kłopotami związanymi z wygospodarowaniem zysku, który pozwoli na dynamiczny rozwój i utrzymanie pozycji rynkowej firmy. Aby skutecznie zaplanować  i zrealizować cele biznesowe  potrzebne są efektywne narzędzia i mechanizmy marketingowe. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego pan Tomasz Smorgowicz – doświadczony ekspert ds. CSR, strategii komunikacyjnych oraz budowania marek, przedstawi sposoby zarządzania marką oraz prowadzenia strategii marketingowych i rozwoju produktu. Dowiedzą się Państwo min. jak odróżnić się od konkurencji, jak zaprojektować opakowanie produktu, jak zrozumieć grupę konsumentów, w jaki sposób komunikować się z klientem.
W drugiej części szkolenia zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz – doświadczona audytorka od lat związana z certyfikacją systemów zarządzania,   która przedstawi szczegółowe wymogi dotyczące zasad opakowania pelletu drzewnego na podstawie „Quality Certification Scheme For Wood Pellets”. Podczas spotkania zostaną przedstawione najnowsze informacje związane z ustawą o etykietowaniu, informacją handlową, zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych producentów i dystrybutorów pelletu drzewnego
08 maja 2018 r., godz. 9.00-17.00 do Gdyni
do Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront,
ul. Jerzego Waszyngtona 19.

Dowiedz się więcej

News
/
30 marca 2018

Nowelizacja Ustawy o OZE z dn. 30.03.2018 r.

SZCZEGÓŁY
DATA
30 marca 2018

Szanowni Państwo,

w związku z procedowaną nowelizacją Ustawy o OZE przesyłamy Komunikat Administratora Systemu Certyfikacji Biomasy stałej – KSUB.PL.

Jednocześnie informujemy, że projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE) autorstwa Ministerstwa Energii (ME), po ośmiu miesiącach prac rządowych i po przyjęciu przez Komitet Stały w dniu 15 lutego br., został przyjęty na początku marca br. przez Radę Ministrów i ostatecznie projekt został skierowany do Sejmu.

 

Komunikat w sprawie nowelizacji Ustawy o OZE

 

News
/
29 marca 2018

Wesołych Świąt Wielkanocnych

SZCZEGÓŁY
DATA
29 marca 2018

Informacje o szkoleniach
, News
/
28 marca 2018

Warsztaty szkoleniowe – Pełnomocnik systemów ENplus/ DINplus

SZCZEGÓŁY
DATA
28 marca 2018

Akademia Biocontrol przy współpracy Polskiej Rady Pelletu organizuje praktyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu wytycznych schematów certyfikacji ENplus i DINplus. 

Spotkanie odbędzie się 27-go kwietnia w sali konferencyjnej w restauracji „MAZURIANA” w Szczytnie, ul. Sienkiewicz 2 (przy Placu Juranda). 

Cel szkolenia:

Podczas spotkania uczestnicy uzyskają niezbędne umiejętności dotyczące zasad systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego wg normy ISO 17225-2. Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie mógł samodzielnie planować i organizować system ENplus/ DINplus,  a także prawidłowo interpretować wymagania standardów ENplus/ DINplus i umieć je zastosować w organizacji poprzez realizację działań systemowych tj.: prowadzić nadzór nad dokumentacją i zapisami, prowadzić nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, nadzorować działania korygujące i zapobiegawcze oraz monitorować jakość i znać zasady prowadzenia badań laboratoryjnych.

Korzyści ze szkolenia:

Nabyta wiedza  pozwoli zainteresowanym pełnić funkcję menadżera jakości (potocznie określanego jako Pełnomocnika ds. Jakości ENplus/ DINplus). Szkolenie poprowadzi autoryzowany Audytor ENplus/ DINplus – pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, która przekaże uczestnikom niezbędne kompetencje tak aby dobrze przygotować Państwa do roli pełnomocnika, aby Państwo zrozumieli, na czym polega rola pełnomocnika i czego wymaga się od kandydatów na to stanowisko oprócz odpowiednich kompetencji i wiedzy.

Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z podstawowym wyposażeniem laboratorium zakładowego, metodologią prowadzenia analiz w laboratorium zakładowym oraz zasadami nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w warsztatach zapraszamy podmioty zainteresowane wdrożeniem systemu zapewnienia jakości wg normy ISO 17225-2 i wytycznych schematów certyfikacji ENplus i DINplus i przede wszystkim kandydatów na stanowisko Pełnomocnika ds. ENplus i DINplus. Do wzięcia udziału w spotkaniu zachęcamy kadrę odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego, tj. pełnomocników ds. Jakości oraz wszystkich nowych pracowników zakładów granulacji pelletu, którzy chcą poznać zasady systemu zapewniania jakości pelletu drzewnego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Akademii Biocontrol

News
/
19 lutego 2018

Green Supplements Sp. z o.o. – uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego

SZCZEGÓŁY
DATA
19 lutego 2018

Firma Green Supplements Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie uzyskała pozytywny wynik auditu certyfikującego na zgodność z Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy  SWP-SNS:2015  i tym samym zostanie jej przyznany certyfikat zgodności Systemu Należytej Staranności.

Audit został przeprowadzone przez auditorów Control Union Polska Sp. z o.o. Ważność certyfikatu nr CU-SNS-262171 będzie można zweryfikować na Krajowym Spisie Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl

 

Gratulujemy znakomitego wyniku!

News
/
12 lutego 2018

Certyfikat ENplus dla firmy AMR Group – PL308

SZCZEGÓŁY
DATA
12 lutego 2018

Z przyjemnością informujemy, że firma AMR GROUP Robert Mizia Spółka Jawna  uzyskała międzynarodowy certyfikat ENplus w zakresie handlu pelletem drzewnym najwyższej klasy jakości klasy A1 (certyfikat nr PL308 – status certyfikatu można sprawdzić pod linkiem: http://www.enplus-pellets.eu/trade/certified-traders/)

 

 

Przygotowania do certyfikacji przeprowadzili uznani na rynku eksperci firmy BIOCONTROL, natomiast audyt certyfikacyjny przeprowadziła Jednostka Certyfikująca Control Union Polska Sp. z o.o. – jedyna polska autoryzowana jednostka inspekcyjna przez EPC do prowadzenia procesów certyfikacji według standardu ENplus/ DINplus.

Gratulujemy sukcesu!

Informacje o szkoleniach
, News
/
6 lutego 2018

VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

SZCZEGÓŁY
DATA
6 lutego 2018

JAKO PARTNER STRATEGICZNY

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W:

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji dorocznej, międzynarodowej konferencji o wykorzystaniu biomasy i odpadów na cele energetyczne – VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbędzie się 1 marca 2018 roku w Warszawie.

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z wielu krajów, by mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi najnowszych osiągnięć związanych z wykorzystaniem biomasy i odpadów na cele energetyczne. Już dziś Forum funkcjonuje jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie transferu know-how, technologii i innowacji. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów branży energetycznej i przemysłu, dostawców biomasy, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

Zbliżająca się VII edycja Forum w 2018 roku, będzie skupiać się na możliwościach rynków biomasy i odpadów, w szczególności na obszarach biznesowych, prawnych i technicznych. Eksperci ocenią potencjał biomasy oraz paliw alternatywnych (RDF, SRF) na rynku i będą dyskutować na temat polityki rozwoju między innymi w świetle rynku mocy, spółdzielni i klastrów energetycznych oraz pakietu zimowego.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie wydarzenia.

 

Informacje o szkoleniach
, News
/
24 stycznia 2018

Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018. Aktualizacja i nowe wymagania w świetle najnowszej decyzji Komisji Europejskiej.

SZCZEGÓŁY
DATA
24 stycznia 2018

Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018. Aktualizacja i nowe wymagania w świetle najnowszej decyzji Komisji Europejskiej.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie „Systemy wsparcia OZE w nowelizacji 2018. Aktualizacja i nowe wymagania w świetle najnowszej decyzji Komisji Europejskiej”, które jest organizowane przez naszego partnera firmę MS Consulting.
W związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia polskiego programu wsparcia energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszania obciążeń odbiorców energochłonnych w tym zakresie, zapraszamy do udziału w seminarium dedykowanym procedowanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Treść decyzji Komisji Europejskiej w tym przedmiocie będzie niewątpliwie istotnie determinować zakres prac nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, zarówno poprzez modyfikację obecnie obowiązujących przepisów, jak i w drodze wprowadzenia do niej całkowicie nowych regulacji prawnych. 

Wszystkie informacje oraz pełny opis szkolenia przedstawimy w załączonej broszurze.

Serdecznie zapraszamy!